ინტერნეტ ტარიფები

ინტერნეტ პროვაიდერი ინდ.მეწარმე ოლეგი უგრეხელიძის აბონენტთათვის ინტერნეტის მიწოდების პაკეტები შედგენს შემდეგ ტარიფს:
20 ლარის პაკეტი 2 მგბ/წმ-მდე
30 ლარის პაკეტი 3 მგბ/წმ-მდე
50 ლარის პაკეტი 5 მგბ/წმ-მდე

სხვა დანარჩენი გაზრდილი პაკეტის ღირებულება განისაზღვრება მიმწოდებლისა და დამკვეთის ურთიერთ წერილობითი შეთანხმებით.

სააბონენტოს გადასახადის დაფარვა:
1. მთლიანი თვის სააბონენტო
2. მთლიანი წლის სააბონენტო
3. ნაწილობრივი, 5 ლარიდან დამკვეთის სურვილის შესაბამისად

მომსახურების პირობები:
1. ტარიფის ამოწურვა მომხმარებელს ეცნობება სმს-ით
2. სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და თარიღი მომხმარებელს ეცნობება სმს-ით.რადიოთი ,ტელევიზიით.
3. სატარიფო გადასახადის ცვლილებების შემთხვევაში მომხმარებელი ინფორმირებული იქნება სმს-ით და რადიო-ტელევიზიით.
4. მომხმარებლის მოთხოვნა ინტერნეტის მიწოდების დროებით შეჩერების (დაპაუზება) მოხდება აბონენტის განცხადებით,მრავალჯერადად და უსასყიდლოდ.
5. მომხმარებლის ყველა შენიშვნა,წინადადება განხილული იქნება კომპანიის მიერ და საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მათი პრაქტიკული განხორციელება.
6. მომხმარებლის საგადასახადო დავალიანების დაფარვა ხდება ქალაქებსი და სოფლებში დამონტაჟებული გადახდის აპარატებით,საბანკო გადარიცხვებით.
7. მოქალაქეთათვის მოქმედებს ცხელი ხაზი 596410022